EVVO program MŠ Svojetice

/ celý dokument je volně přístupný ve vestibulu školy /

Záměrem programu  je rozvíjet prostřednictvím různorodých činností kladný vztah k okolí a prostředí ve kterém žijeme, k přírodě.

Možnost každodenního pozorování změn v přírodě nejenom na školní zahradě

 • vliv přírodních a klimatických podmínek
 • působení lidské činnosti na tyto změny
 • smyslové vnímání přírody
 • prohlubovat u dětí práci s materiály, které se běžně nacházejí v jejich okolí
 • naučit se využívat přírodní zdroje ze školní zahrady
 • vést děti k zodpovědnosti za vlastní chování ve vztahu k životnímu prostředí
 • úprava zahrady mateřské školy v přírodním stylu
 • zvládat jednoduché zahradnické práce a pracovní úkony, udržovat pořádek / stromy, keře, vyvýšené záhony /
 • zvládat základní pohybové dovednosti v přírodním prostředí

Pravidelné EVVO projekty v naší mateřské škole

 • celoroční údržba školní zahrady
 • sadba a sklizeň ovoce a zeleniny
 • účast na výtvarných soutěžích pro Svaz zahrádkářů
 • projekt ke „Dni stromů“
 • projekt „Vánoční strom pro zvířátka“
 • projekt k „Světovému  dni vody“ a projekty vedoucí k uvědomění si důležitosti vodního zdroje

 

 • projekty ke „Dni Země“
 • tvořivé dílny – přírodniny, produkty lesa nebo zahrady
 • recyklohraní
 • ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj, recyklování odpadu ve školce i na třídách
 • péče o životní prostředí – třídění odpadu do barevných kontejnerů, které jsou součástí každé třídy
 • sběr obalového materiálu, krabic a výplňového materiálu – předáváno zpět prodejcům zboží k opětovnému využití

Využití a chápání přírodního prostředí a školní zahrady

Společenský prostor  –  kulturní akce, vystoupení, zahradní slavnosti, příležitost k setkávání generací, reprezentační prostor

Laboratoř  –  experimentování, pokusy, bádání

Dílna  –  tvořivé činnosti, praktické dovednosti, manipulace s nářadím

Učebna  –  poznávání, pozorování, pojmy, učení

Relaxace   –  smyslové vnímání prostředí

Tělocvična a sportoviště  –  pohybové dovednosti a zdravotní cviky, tělesná a psychická zdatnost