Zaměření třídy – Berušky

Paní učitelky :

Patricie Pačesová

Tereza Málová

Sylva Miškovská

Asistent pedagoga : Ica Horváthová

 

Kontakty na třídu :

Email :  berusky.svojetice@seznam.cz

Tel : 705 106 524

Zaměření třídy

Mateřská škola pracuje podle ŠVP PV nazvaného “ KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM „   / k dispozici  v MŠ  v hlavním vestibulu /.

Pro pedagogickou činnost jsou vytvářeny třídní plány, individuální plány pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními, vyrovnávací plány pro děti s odlišným mateřským jazykem.

Plány vycházejí ze školního vzdělávacího plánu a z doporučení odborníků PPP, SPC.

Veškeré činnosti směřují k rozvoji samostatnosti dítěte, k získání jistoty v sebeobsluze, k praktickým dovednostem a vlastnímu rozhodování.

 

Zaměření třídy – adaptační

Věková skladba : třída s kapacitou 12 dětí  / zpravidla 3 – 4,5  roku /

Hlavní cíle třídy Berušky :

  • upevňování a rozvíjení sebeobslužných dovedností a samostatnosti odpovídající věku / hygiena, stolování, oblékání /
  • zvládnout odloučení od rodiny
  • přijmout nové kamarády a získat jistotu v menším kolektivu dětí
  • pozvolný přechod z hry vedle sebe v hru společnou, poznávání druhého
  • zapojit se do činností ve třídě a sdílet radost ze zvládnutého
  • zvládnout jednoduchá pravidla hry
  • první experimentování a bádání s různými druhy materiálů / tvořivé činnosti, EVVO program /
  • logopedické chvilky „Jazykohrátky“ s logopedickým preventistou / dechová a rytmická cvičení /
  • převažující metody a formy práce : nápodoba a přejímání vzorů

 

Integrované bloky Školního vzdělávacího programu MŠ Svojetice

Roční plán 2023 – 2024

 

Organizace dne :

 

6,30 – 8,45     ranní hry, spontánní hry, úklidové činnosti, ranní kruh

8,45 – 9,25     ranní pohybové chvilky, hygiena, svačina

9,25 – 9,45     didakticky zacílené činnosti

9,45 – 11,45   oblékání a pobyt venku

11,45 – 12,30  hygiena, oběd

12,30 – 13,00  příprava na odpočinek

13,00 – 14,30  odpočinek, náhradní nespací aktivity

14,30 – 17,00  hygiena, svačina, odpolední zájmové činnosti, hry,  spontánní činosti, pobyt venku

    

 Do  7,00 h se děti z třídy Berušky scházejí ve třídě Včelky.

Od 15,45 h se děti z třídy Berušky rozcházejí ve třídě Motýlci.