Provozní řád jídelny

Vydal : vedoucí ŠJ : Vávrová Zuzana
Schválil : ředitelka školy : Miškovská  Sylva
Účinnost: Od 1.9. 2023

 

Zásady provozu 

Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování.
Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.
Pokud děti půjdou po obědě domů,dostanou odpolední svačinu s sebou /odpolední svačina se neodečítá/.
Strava uvařená ve školní jídelně je určena k okamžité spotřebě.
Naše školní zařízení nepřipravuje dietní stravu pro strávníky.
Na základě potvrzení od dětského lékaře je těmto dětem umožněno si přinést vlastní jídlo z domova.
Jídlo musí být přineseno v čistých jídlonosičích – písemně označeno – jméno + jaká dieta.
Za zdravotní nezávadnost donesené stravy ŠJ, výdejna MŠ neručí. Toto jídlo bude uloženo v lednici a před podáváním ohřáto na požadovanou teplotu nejméně 60°C.
Ostatním dětem mateřské školy je zakázáno přinášet si z domova vlastní jídlo a pití a to z hygienických důvodů.
Obědy jsou rozváženy do tříd a přípraven, kde je dětem vydávají kuchařky, provozní personál a pedagogičtí pracovníci.

 

Provoz ŠJ

Pracovní doba   7,00 — 14,30
Výdejní doba  přesnídávky pro děti   8,30 — 9,15
 obědy pro děti a zaměstnance  11,30 — 12,45
 svačiny pro děti  14,30 — 15,00

 

Výše stravného

děti do 6 let  přesnídávka 13,00 Kč
 oběd 30,00 Kč
 svačina 13,00 Kč
 na nápoje 5,00 Kč
 Celkem 61,00 Kč
děti 7-10 let  přesnídávka 13,00 Kč
 oběd 33,00 Kč
 svačina 13,00 Kč
 nápoje 5,00 Kč
 Celkem 64,00 Kč

 

Do kategorie dětí 7-10 let se zařazují děti, kterým bylo do 31.8. šest let.
Finanční limity stravného se řídí podle „Přílohy č.2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.,o školním stravování.  

 

Úhrada úplaty za stravování :

Úhradu je nutné provést vždy předem – nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce

bezhotovostním převodem na účet č. : 181876035/0300

První platba zálohy na stravné je do 25.8. ,dále pak do 25.9. , 25.10. ,25.11., 25.12. ,25.1. ,25.2. , 25.3. ,25.4. ,25.5., zadejte na Váš účet trvalý příkaz na 10 měsíců ( srpen – květen)

Je možné zaslat zálohy na stravné najednou, na celých 10 měsíců .

Variabilní symbol : …………………….. ( datum a rok narození dítěte,strávníka )

Příklad : dítě narozené 1.3.2015 – var. symbol : 010315 nebo 01032015 (obojí je možné )

Variabilní symbol je stejný po celou docházku vašeho dítěte do Mateřské školy.

Při zadání příkazu pro platbu zadejte, prosím, do poznámky : jméno svého dítěte + poznámka STRAVNÉ.

Výše měsíční zálohy stravného činí pro děti :

do 6 let   –  1 342,-Kč

7 – 10 let  – 1 408,-Kč   / Děti,které dovrší k 31.8. šesti let – odklad školní docházky /

OPAKOVANÉ NEZAPLACENÍ STRAVNÉHO V TERMÍNU , MŮŽE BÝT DŮVODEM  K UKONČENÍ DOCHÁZKY DÍTĚTE DO MŠ

 

Vyúčtování a vrácení přeplatku za stravné za školní rok 2023 / 2024 bude provedeno v průběhu července 2024.

 

Způsob odhlašování ze stravování

Omlouvání dětí ze stravování nejpozději do 7,30 hodin téhož dne !!!

V aplikaci Lyfle, telefonicky nebo sms na telefonní číslo : 731 666 898  ( školní jídelna )

Pozdější odhlášky stravy na tentýž den nejsou z provozních důvodů možné !

Pokud děti neodhlásíte ze stravování, první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve školském zařízení se podle Vyhlášky č.107/2005 Sb.,považuje za pobyt ve školském zařízení, tudíž jim bude účtováno, jako by se stravovaly.

Tento oběd si můžete vyzvednout v hlavní budově MŠ Svojetice ,Louňovická 358 od 11,30 – 11,45 hod. do čistého ,jménem označeného jídlonosiče .Za nezávadnost odnesené stravy ze školní jídelny neručíme .Toto jídlo je určeno k okamžité spotřebě! Nevyzvednutý oběd bude použit na přídavek dětí.

Na druhý a další den nepřítomnosti je zákonný zástupce povinen své dítě řádně odhlásit ze stravy ve školském zařízení. Pokud tak zákonný zástupce neučiní, bude mu strava účtovaná jako vydaná!

Při nezaplacení stravného v daném termínu , bude zasláno upozornění SMS a e-mailem o nezaplaceném poplatku na stravném s dohodnutým datem platby, nebo s dohodou o splátkách stravného.

Pokud děti,které jsou přihlášeny na celý den, půjdou po obědě domů tj. do 12,45 hodin , nahlaste to ráno téhož dne paní učitelce,z důvodu přípravy odpoledních svačin.

 

Přihlášky ke stravování

Podávají se osobně u ředitelky školky po přijetí dítěte do školy na informační schůzce pro rodiče / červen / nebo jsou dostupné na webu školy v sekci „Dokumenty“ .

 

Jídelní lístek

Na každý týden je vyvěšen ve vestibulu MŠ. Jeho složení se řídí podle výživových norem pro školní

stravování  (Vyhláška č. 107/2005Sb.,o školním stravování – Příloha č.1)

Změna jídelníčku je vyhrazena.

Do jídelního lístku jsou vpisovány číselnými kódy Alergeny obsažené v potravinách dle nařízení

EU – 2000/13 do 13.12. 2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21

ČR – Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, §8 odstavec 10.

Seznam alergenů je přiložen u Jídelního lístku.

 

Dotazy a připomínky

Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo s paní vedoucí ŠJ nebo s paní ředitelkou.

 

Dozor při stravování dětí

Dozor při stravování dětí zajišťují pedagogičtí pracovníci.

 

Pitný režim

Po celý den mají děti možnost pít vodu , čaj,  vodu se šťávou , džusy … .

 

Alergeny

Od 13.12. 2014 mají všichni výrobci potravin a pokrmů povinnost vyznačit u výrobku stanovený alergen,který obsahuje.Tato povinnost se týká všech výrobců potravin,všech článků veřejného stravování ,jako např. restaurací ,jídelen , nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren ,školních jídelen atd.

Značení alergenů je pouze informační požadavek.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník (rodič ), sám uhlídat.

Nelze se při výrobě přesnídávek , obědů a svačin při počtu 80 jídel věnovat jednotlivcům s jejich přecitlivostí na některý alergen. Školní stravování zajišťuje stravování dětí podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požadavků. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.

 

Ve Svojeticích dne 30. 5. 2023             ved. ŠJ Vávrová Zuzana