Zrealizované projekty

PŘEHLED  PROJEKTŮ

Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace
/ šk.r. 2022 /

Projekt „Dobrá škola II“ – podpora digitálních kompetencí učitelů
/ šk.r. 2019 – 2022 /

 

Dobrá škola II

Projekt na Podporu digitálních kompetencí učitelů

 

Číslo programu: 02
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_18_067
Název výzvy: Výzva č. 02_18_067 pro Implementaci strategie digitálního
vzdělávání II v prioritní ose 3 OP
Název projektu CZ: Dobrá škola II

Dobrá škola II v části projektu pro  MŠ se účastníme  jako nefinanční partneři.

 

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012338

Celková částka: 8 045 315,00 Kč

Anotace projektu:
Cílem projektu je vytvořit dva vzdělávací programy (pro MŠ a ZŠ) zaměřené na rozvoj digitálních
kompetencí pedagogů, které budou ověřeny na 12 mateřských a 12 základních školách.
Každý vzdělávací program bude obsahovat 5 částí (profesní zapojení učitele, digitální zdroje, digitální
hodnocení, výuka, podpora žáků), obsah a rozsah bude přizpůsoben typu školy a počátečním
dovednostem pedagogů.
Výstupy projektu budou sloužit pro následnou multiplikaci na jiných školách.

Fyzická realizace projektu
Předpokládané datum zahájení: 1. 11. 2019
Skutečné datum zahájení:
Předpokládané datum ukončení: 31. 10. 2022
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 36,00

 

Projekt České obce sokolské  „Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky“
/ šk.r. 2019 – 2020 / šk.r. 2020 – 2021 / šk. r. 2021 – 2022 / šk. r. 2022 – 2023 /

                  

Myšlenka na celoroční projekt probíhající v oddílech předškolních dětí vznikla v roce 2014. Projekt je inspirován především obsahem  pravidelné činnosti v tělocvičných jednotách, jeho záměrem je prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení volnočasových aktivit. Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.

Obsah projektu

OP VVV / šk.r. 2019– 2021 /
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II

Název projektu: MŠ Svojetice 63

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013920

Zahájení realizace projektu: 01. 09. 2019

Ukončení realizace projektu: 31. 08. 2021

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 469 520 ,00 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ.

Cílem našeho projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta v mateřské škole, podpora vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na osobnostně sociální rozvoj, individualizaci vzdělávání a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv.

Nastavené šablony:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

Vzdělávání pedagogických pracovníků v MŠ – DVPP

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí. Pedagog absolvuje akreditovaný vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním rozsahu 8 hodin.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

——————————————————————————————————————————————————————

OP VVV / šk.r. 2017 – 2019 /
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I

Název projektu: MŠ Svojetice 22

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004054

Zahájení realizace projektu: 01. 07. 2017

Ukončení realizace projektu: 30. 06. 2019

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 408 980,00 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ.

Cílem našeho projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta v mateřské škole, podpora vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na osobnostně sociální rozvoj, specifiku práce pedagoga s dvouletými dětmi, prevenci logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí, individualizaci vzdělávání a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv.

Nastavené šablony:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí. Pedagog absolvuje akreditovaný vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním rozsahu 40 hodin.

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy, a to prostřednictvím absolvování akreditovaného vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole. Pedagog absolvuje akreditovaný vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním rozsahu 24 hodin.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

Cílem šablony je rozšířit prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP síť logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů v mateřských školách, a tím podpořit přirozený vývoj řeči dětí a plošné posílit prevenci častých logopedických vad či poruch řeči předškolních dětí.

Individualizace vzdělávání v MŠ

Cílem je posílit kompetence předškolních pedagogů v individualizaci vzdělávání dětí v mateřské škole prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na prohloubení znalostí a dovedností pedagogů k vedení dětského portfolia a v metodách/programech zaměřených na vnitřní diferenciaci a individualizaci ve vzdělávání předškolních dětí.

Klokanovy školky / šk.r. 2017 – 2018 /
VZÁJEMNÉ UČENÍ PEDAGOGŮ MATEŘSKÝCH ŠKOL

V září 2017 se naše mateřská škola zapojila do spolupráce s Centrem kolegiální podpory při MŠ Kohoutek Praha 6.

V průběhu roku jsme pravidelně 1x měsíčně absolvovaly setkání v CKP – tzv. workshopy.

Témata workshopů byla již připravena týmem projektu Klokanovy školky v čele s metodičkou Mgr. Jiřinou Bednářovou. Témata jsou navíc součástí RVP.

Workshopy a jejich tématická zaměření :

 • obecná diagnostika dítěte
 • diagnostika dítěte v praxi a výchozí otázky spojené s tímto tématem
 • hrubá motorika
 • jemná motorika
 • rozvoj zraku a zrakového vnímání
 • prostor a čas
 • matematické představy
 • řeč
 • vlastní zkušenosti a příklady dobré praxe
 • setkání s metodikem projektu Mgr. Jiřinou Bednářovou
 • další témata související s problematikou předškolního vzdělávání

Osvědčení-o-zapojení-naší-MŠ-do-projektu

Na základě ukázky práce s diagnostickou pomůckou „Klokanovy kapsy“ bylo z prostředků OP VVV  „Šablony I“  do MŠ zakoupeno 6 sad podporujících rozvoj technických schopností, logického myšlení v oblasti: zrakové analýzy a syntézy, zrakové diferenciace, prostorové orientace, matematických představ.