Třídní vzdělávací plán – Včelky

Vzdělávací obsah je uspořádán do integrovaných bloků, které jsou rozpracovány do hlavních témat podle ročních období.

Vzdělávací nabídka je konkretizována v třídních vzdělávacích plánech.

Časový prostor k realizaci zůstává otevřený, volný pro aktuální situace, aktivní pro vstup dětí a tvořivost paní učitelek.

Obsah třídního vzdělávacího plánu je vystaven na nástěnce v šatně u každé třídy, průběžně aktualizován na webových stránkách školy.

—————————————————————

Rok s včeličkou Emičkou

V tomto školním roce je třída složena heterogenně ve věkovém rozpětí 3 roky, 4 měsíce až 6 let, 3 měsíce ‚ začátkem školního roku). TVP je díky této heterogenitě a jeho zaměření postaveno tak, aby respektoval široké věkové ohraničení dětí, jejich možnosti, schopnosti a dovednosti.

Včelička Emička bude děti provázet celým rokem.

Za prvé bude cílem průběžné poznávání včel, jejich života, společenstva. Děti se seznámí a naučí rozpoznávat nejen části těla včel, jak vypadá úl, rozdělení rolí včel v úlu, přínos včel pro lidstvo i svět. Tato linie bude naplňována tradičně 1 x týdně v rámci pátečního „Poslouchánku“. Děti si budou samostatně  ( v případě předškoláků)  nebo s dopomocí paní učitelek a zlehčení úkolů (u mladších dětí) vytvářet lapbook o životě včel, který bude vycházet z četby knih o včelách. Ústřední knihou budou příběhy včeličky Emičky. Lapbook bude tvořen vhodně a přiměřeně věku v připravených aktivitách.
V druhé linii bude TVP naplňovat jednotlivé body ŠvP „Krok za krokem celým rokem“.

U dětí s OŠD zaměření na jejich dílčí nezralost a deficity pro které bylo rozhodnuto o OŠD . Rozvoj těchto deficitů a nezralosti bude kromě činností v rámci VČ prováděn podle možností dětí po odpočinku v rámci NNA (stimulační program Maxík, FIE basic aj.)
U dítěte s PO je cílem v první řadě postupná adaptace z málopočetné třídy do třídy s větším počtem dětí a velikostí prostoru. Postupovat a upravovat informace adekvátně jeho schopnostem a možnostem.
U předškoláků – děti systematicky a postupně připravovat na vstup do ZŠ.
U mladších dětí – adekvátně jejich věku a možnostem systematicky rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti. Od jednoduššího ke složitějšímu atd.
U dítěte s OMJ – rozvoj pasivní a aktivní stránky řeči ve spolupráci s rodinou.

Cíle TVP:

Zapojování do běžných aktivit, porozumění instrukcím od dospělých osob a docílení jejich provedení.
TVP je živým dokumentem, a proto v něm může docházet k úpravám, které budou respektovat potřeby a dynamiku třídy v daném čase.
Třídní učitelky pracují s týdenními či čtrnáctidenními plány aktivit, které spolu diskutují a přizpůsobují je tak, aby se vytvářela logická návaznost.

Systém činností a výuky:

Získávání zkušeností a nabývání vědomostí probíhá kombinací různých stylů výuky. Často jsou to prvky
Začít spolu a projektové výuky, dalšími jsou řízené rozhovory s dětmi k daným tématům a ponechání prostoru pro jejich vyjádření. Důležitá je práce s chybou, kdy chyba je kamarád a učí nás. Snaha paní učitelek je o co největší rozvoj samostatného myšlení a vyvozování, samozřejmé bádání, zkoumání a samostatná práce.

————————————————

Práce s chybou – chyba je kamarád !

S pomocí výukových materiálů, výrobků, kreseb, pracovních listů a dalších činností budeme rozvíjet dovednosti a vědomosti v jednotlivých oblastech (zrakové, sluchové, poznávací, sociální a motorické), kterých by měly děti
dosáhnout před nástupem do ZŠ.

————————————————-

Ranní úkol

Klidný a navozující úkol k týdennímu tématu, Pro děti bývá motivací do činností daného dne.

————————————————–
Ranní pamatovaná

Každý den po převléknutí se přemístíme do úlu – vezmeme si svou včelku a dáme jí do úlu nebo postele –
přehled, kdo jde po obědě a kdo po
spaní.
Cílem je uvědomění si časové
posloupnosti a zapamatování si, kdy jde dítě domů.

————————————————–

Včelí kruh

Ranní povídání, aktuality (počasí, dny v týdnu, měsíce v roce, roční období, narozeniny, jmeniny, ostatní svátky), přivítání se s ostatními dětmi. Společná kontrola zařazení do úlu. Rozřazení do center aktivit.
Cílem této aktvity je seznámit děti s plánem dne, komunikovat spolu v rámci domluvených pravidel (neskákat do řeči, vyčkat až na mě dojde řada …..).

—————————————————-

Centra aktivit

Letos navážeme na zkušenosti se zaváděním Center aktivit v rámci programu Začít spolu.

Centra budou rozdělena na:

• centrum ateliér
• centrum manipulace
• centrum pokusy a objevy
• centrum Lego
• centrum knihy a písmena
• centrum dramatizace
• centum hudba
• centrum kostky

—————————————————

Školička

Školička je pravidelný čas, kdy se spolu s dětmi věnujeme cílené přípravě na školní docházku. Cílem je udržení doby pozornosti, rozvoj sluchových a zrakových percepcí, rozvoj předčtenářských a předmatematických kompetencí, grafomotoriky a další.
K činnostem při Školičce využíváme IT tabuli, kde si děti mohou samostatně vyzkoušet úkoly a odbouráváme tím také obavu z veřejného projevu před ostatními dětmi, pracovní listy, digitálního robota Cubeta, praktické hry k rozvoji. V rámci Školičky bude probíhat také rozšiřování digitálních kompetencí.
Školička bude pravidelně ve středu po pobytu venku.

—————————————————–

Klub her

Po obědě – osvojování si pravidel společenských a didaktických her. Cílem je děti seznámit a naučit společenské kooperaci a vhodnému chování při hrách s důrazem na dodržování dohodnutých a pochopených pravidel.

—————————————————-

Relaxační čas

Odpočívání s tematickou pohádkou a relaxační hudbou.
Po společné relaxaci půjdou „nespavci“ do svého centra aktivit, kde pro ně bude připravena náhradní aktivita, která nebude rušit spící kamarády.

—————————————————-

Poslouchánek

Děti letos budou Poslouchánka tvořit dvěma způsoby. Jeden bude klasický, jak ho známe z loňských let. To znamená kresbou toho, co slyšely ve čteném příběhu včeličky Emičky. A druhý způsob bude, že do připraveného lapbooku budou děti vlepovat a různě jinak zpracovávat informace a poznatky. Cílem je postupné
prodlužování dobu soustředění , vnímání a procvičování sluchového vnímání.

—————————————————

MAXÍK

Stimulační program pro děti s odloženou školní docházkou. Program bude zařazován do „Školičky“ a při náhradních nespacích aktivitách.

—————————————————

Komunikační kruh

V pátek před svačinou probíhá od loňského roku rozvoj komunikačních dovedností. Děti si tento den mohou přinést z domova ideálně svůj výrobek, který doma za poslední týden vyrobily, ať už s rodiči nebo samostatně. Také mohou přinést svou oblíbenou hračku nebo hračku novou, aby nám ji představily.
Představení probíhá v kruhu, kdy ten, kdo má chuť, může popsat hračku / výrobek. Nikoho nenutíme, stačí, když dítě poslouchá ostatní.
Navedení na svůj výrobek/ svou hračku působí velmi dobře psychologicky, protože se každý chceme pochlubit svou věcí.
U dětí díky této aktivitě postupně odbouráme strach z mluvení před ostatními, zlepšuje se také slovní zásoba, jak aktivní, tak pasivní.

—————————————————

ZÁŘÍ

 • Začínáme spolu
 • Babí léto
 • A je tu podzim …

ŘÍJEN

 • Podzim je tu – týden druhý
 • My jsme muzikanti
 • Vzhůru do oblak
 • Dýňování

LISTOPAD

 • Týden se strašidly + bruslení
 • Svatý Martin
 • Taťko, mamko, pojďte mi číst pohádku
 • Včelko, je tu podzim

PROSINEC

 • Než přijde Mikuláš
 • Advent
 • Druhá adventní svíčka u Včelek
 • Vánoční týden

LEDEN

 • My tři králové jdeme k vám
 • Nový rok a zimní radování
 • Ledové království
 • Zimní olympijské hry ve Včelkách

ÚNOR

 • Po stopách polárníků
 • Lyžařský kurz – 1. skupina ; Expedice za tučňáky – 2. skupina
 • Masopust – maso si pusť
 • Jak Vochomůrka dostal rýmu, O neposlušných kůzlátkách
 • Karnevalový týden radosti

BŘEZEN

 • Emoce a smysly
 • Včelko, cos dělala v zimě ?
 • Loučení se zimou, shledání s jarem
 • Veselé Velikonoce

DUBEN

 • Včelí jarní herbář
 • Když jsem já sloužil …

KVĚTEN

ČERVEN