Zaměření třídy – Motýlci

Paní učitelky:

Gabriela Přibylová

Mgr. Šárka Krčmářová

Sylva Miškovská

 

Kontakty na třídu :

Email : motylci.svojetice@seznam.cz

Tel : 705 123 475

Mateřská škola pracuje podle ŠVP PV nazvaného “ KROK  ZA  KROKEM CELÝM ROKEM „   / k dispozici  v MŠ v hlavním vestibulu /.

Pro pedagogickou činnost jsou vytvářeny třídní plány, individuální plány pro děti s podpůrnými opatřeními, pro děti zvlášť nadané.

Plány vycházejí ze školního vzdělávacího plánu a z doporučení odborníků PPP, SPC.

Veškeré činnosti směřují k rozvoji samostatnosti dítěte, k získání jistoty v sebeobsluze, k praktickým dovednostem a vlastnímu rozhodování.

 

Integrované bloky Školního vzdělávacího programu MŠ Svojetice

Roční plán 2023 – 2024

 

Zaměření třídy : polytechnika, EVVO, příprava na vstup do školy, práce s prvky programu „Začít spolu“, hra a její pravidla

Skladba třídy : třída s kapacitou 25 dětí  / zpravidla 4 – 6 let /

Hlavní cíle :

 • zaměření na přípravu dětí pro vstup do 1. třídy ZŠ
 • podpora samostatnosti, vlastního rozhodování
 • rozvoj jemné motoriky, představivosti a fantazie
 • manipulace a praktické dovednosti s materiály určenými k recyklaci, s přírodninami
 • prožitkové učení : experimentování, pokusy, bádání
 • „Jazykohrátky“ –  kolektivní logopedické chvilky s logopedickým preventistou / dechová a fonační cvičení, artikulační cvičení, cvičení rozvíjející rytmické a rozumové schopnosti, sluchovou a zrakovou percepci, rozvoj jednotlivých jazykových rovin /
 • projektové učení s prvky programu Začít spolu – činnosti v centrech
 • práce s chybou „Chyba je náš kamarád“
 • EVVO program – praktické činnosti nejenom na školní zahradě – projekt „Toulky přírodou“

   

  Organizace dne :

  6.30 – 8.30     příchod dětí, spontánní hry, kontakt s rodiči

  8.30 – 9.15     hra, tělovýchovná chvilka, ranní kruh , hygiena, svačina

  9.15 – 9.45     didakticky zacílené činnosti

  9.45 – 11.45    oblékání a pobyt venku

  11.45 – 12.15  hygiena, oběd

  12.15 – 13.00  klidné hry, příprava na odpočinek

  13.00 – 14.30  odpočinek, náhradní nespací aktivity

  14.30 – 15.00  hygiena, svačina

  15.00 – 17.00  odpolední zájmové činnosti, hry, spontánní činnosti, pobyt venku

   

  Do 7: 00h se Motýlci scházejí ve třídě Včelky.

  Denní řád je pružný a uzpůsobuje se potřebám dětí, plánům činností, programu i klimatickým podmínkám.