Zaměření třídy – Motýlci

Paní učitelky:

Gabriela Přibylová

Mgr. Šárka Krčmářová

Sylva Miškovská

 

Kontakty na třídu :

Email : motylci.svojetice@seznam.cz

Tel : 705 123 475

Mateřská škola pracuje podle ŠVP PV nazvaného “ KROK  ZA  KROKEM CELÝM ROKEM „   / k dispozici  v MŠ v hlavním vestibulu /.

Pro pedagogickou činnost jsou vytvářeny třídní plány, individuální plány pro děti s podpůrnými opatřeními, pro děti zvlášť nadané.

Plány vycházejí ze školního vzdělávacího plánu a z doporučení odborníků PPP, SPC.

Veškeré činnosti směřují k rozvoji samostatnosti dítěte, k získání jistoty v sebeobsluze, k praktickým dovednostem a vlastnímu rozhodování.

 

Integrované bloky Školního vzdělávacího programu MŠ Svojetice

Roční plán 2022 – 2023

 

Zaměření třídy : hra a její pravidla, pohybové dovednosti s projektem „Se Sokolem do života“

Skladba třídy : třída s kapacitou 25 dětí  / zpravidla 3 – 5 let /

Hlavní cíle :

  • zaměření na rozvoj sociálních dovedností, kooperaci, sebeobslužné činnosti
  • navozování a udržování dětských přátelství, sounáležitost s kamarády
  • rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky  s prvky „Stimulačního programu Maxík“
  • „Jazykohrátky“ –  kolektivní logopedické chvilky s logopedickým preventistou / dechová a fonační cvičení, artikulační cvičení, cvičení rozvíjející rytmické a rozumové schopnosti, sluchovou a zrakovou percepci, rozvoj jednotlivých jazykových rovin /
  • projekt k sportovní všestrannosti  a podpoře pohybových a rozumových dovedností  „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“  / projekt pod záštitou České obce sokolské /
  • EVVO program – zvládat praktické dovednosti a manipulaci s nástroji na školní zahradě

     

Organizace dne :

6.30 – 8.30     příchod dětí, spontánní hry, kontakt s rodiči

8.30 – 9.15     hra, tělovýchovná chvilka, ranní kruh , hygiena, svačina

9.15 – 9.45     didakticky zacílené činnosti

9.45 – 11.45    oblékání a pobyt venku

11.45 – 12.15  hygiena, oběd

12.15 – 13.00  klidné hry, příprava na odpočinek

13.00 – 14.30  odpočinek, náhradní nespací aktivity

14.30 – 15.00  hygiena, svačina

15.00 – 17.00  odpolední zájmové činnosti, hry, spontánní činnosti, pobyt venku

 

Do 7: 15h se Motýlci scházejí ve třídě Včelky.

Denní řád je pružný a uzpůsobuje se potřebám dětí, plánům činností, programu i klimatickým podmínkám.