Individuální vzdělávání, předškoláci

Informace k individuálnímu předškolnímu vzdělávání

        Termín ověřování osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech : poslední týden v listopadu

 

       Zákonný zástupce bude o přesném termínu informován minimálně 1 měsíc předem.

 

       Povinností zákonného zástupce je dostavit se k ověřování ve stanoveném, případně náhradním termínu.

 

      Povinností ředitele je ukončit  individuální vzdělávání dítěte , pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření ,

a to ani v náhradním termínu

 

      Způsob ověřování :  

  • rozhovor se zákonným zástupcem a dítětem o oblíbených aktivitách společných činnostech – možné doložit i fotodokumentací / pro dítě  je snazší povídat si s neznámým člověkem nad obrazovým materiálem
  • seznam dětské literatury / oblíbenou knihu vezměte klidně s sebou /
  • seznam písniček, říkadel a básniček
  • sběrné portfolio : dětská tvorba, zážitky – stručné záznamy z aktivit  / př. dětské představení, sportovní akce, výlet … /
  • hra – konstruktivní hry / stavebnice / , námětové hry / hra „Na někoho“ – doktor, zpěvák …  ,   /společenské hry
  • praktické činnosti – modelování, stříhání, navlékání …

 

Potřebné informace k zajištění individuálního vzdělávání :

Integrované bloky Školního vzdělávacího programu MŠ Svojetice

Žádost o ověření očekávaných výstupů

Individuální vzdělávání – oznámení

Individuální vzdělávání dítěte podle školského zákona

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Co by měl umět a znát předškolák

Konkretizované očekávané výstupy RVP PV