Zaměření třídy – Včelky

Paní učitelky :

Bc. Martina Čermáková

Pavlína Tesaříková

Asistent pedagoga :

Monika Imramovská

 

Kontakty na třídu : 

Email : vcelka.svojetice@seznam.cz

Tel : 705 109 957

Mateřská škola pracuje podle ŠVP PV nazvaného “ KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM“   / k dispozici  v MŠ v hlavním vestibulu  /.

Pro pedagogickou činnost jsou vytvářeny třídní plány, individuální plány pro děti s odkladem školní docházky, pro děti s podpůrnými opatřeními, pro děti zvlášť nadané.

Plány vycházejí ze školního vzdělávacího plánu a z doporučení odborníků PPP, SPC.

Veškeré činnosti směřují k rozvoji samostatnosti dítěte, k získání jistoty v sebeobsluze, k praktickým dovednostem a vlastnímu rozhodování.

 

Integrované bloky Školního vzdělávacího programu MŠ Svojetice

Roční plán 2023 – 2024

 

Zaměření třídy :  polytechnika, EVVO, příprava na vstup do školy, práce s prvky programu „Začít spolu“

Skladba třídy : třída s kapacitou 25 dětí  / věkově heterogenní třída 4 – 6 / 

Hlavní cíle :

  • zaměření na rozvoj sociálních dovedností, kooperaci, sebeobslužné činnosti

  • navozování a udržování dětských přátelství, sounáležitost s kamarády

  • zaměření na přípravu dětí pro vstup do 1. třídy ZŠ

  • podpora samostatnosti, vlastního rozhodování

  • rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky  s prvky „Stimulačního programu Maxík“

  • prožitkové učení : experimentování, pokusy, bádání

  • projektové učení s prvky programu Začít spolu – činnosti v centrech

  • práce s chybou „Chyba je náš kamarád“

  • EVVO program – praktické činnosti nejenom na školní zahradě – projekt „Toulky přírodou“, ZOO koutek

Organizace dne

6.30 – 8.20      příchod dětí, spontánní hry, kontakt s rodiči, individuální činnost

8.20 – 9.15      hra, tělovýchovná chvilka, ranní kruh, hygiena, svačina

9.15 – 9.45      didakticky zacílené činnosti, školička

9.45 – 11.45     oblékání a pobyt venku

11.45 – 12.15   hygiena, oběd

12.15 – 13.00   klidné hry, individuální činnost,  příprava na odpočinek

13.00 – 14.30   odpočinek mladší dětí , náhradní nespací aktivity předškoláci a děti s OŠD

14.30 – 15.00   hygiena, svačina

15.00 – 17.00   odpolední zájmové činnosti, hry, spontánní činnosti, pobyt venku

 

Od 16,30 h  se děti ze třídy Včelky rozcházejí ve třídě Motýlci .

Denní řád je pružný a uzpůsobuje se potřebám dětí, plánům činností , programu i klimatickým podmínkám .