Vážení rodiče,

vítám Vás v novém školním roce 2020/2021.

Vzhledem k současné situaci Vás informuji o hygienických opatřeních proti šíření covid-19, která bude škola povinna od 1. září dodržovat. Prosím Vás o spolupráci a poučení Vašich dětí v bodech, které se týkají osobní hygieny.

Děkuji všem za spolupráci.

S pozdravem a přáním pěkných dnů   Sylva Miškovská – ředitelka školy


Provozní podmínky Mateřské školy Svojetice po dobu potřeby dodržování epidemiologických opatření

Č.j. : 79 / 2020                                                                                                                                                             Ve Svojeticích 30. 8. 2020

Mateřská škola a její provoz se řídí standardními pravidly podle právních předpisů, zejména podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

PROVOZ ŠKOLY A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

Základní hygienická pravidla stanovená MŠMT

 • Před prvním příchodem do školy není vyžadováno čestné prohlášení o bezinfekčnosti.
 • V budově školy není povinnost nosit roušky.
 • Učitelé budou zdůrazňovat dětem zásady osobní a respirační hygieny.
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstupovat, týká se dětí i doprovodu !!
 • Rodiče se v šatnách budou zdržovat dobu nezbytně nutnou.
 • Konání veřejných akcí, výletů a jiných doprovodných programů bude zváženo dle aktuální situace. Zatím jsou podle ročního termínovníku naplánována divadla i sportovní aktivity.

 

Hygienická pravidla

 • V co nejkratším čase po příchodu do mateřské školy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, případně použije dezinfekci.
 • V průběhu dne bude zajištěno průběžné větrání místností a pravidelná dezinfekce povrchů.
 • Škola bude vybavena dostatečným počtem dezinfekčních prostředků a náhradními rouškami, bezkontaktními teploměry.
 • V případě nařízení používání roušek u dětí, bude nutné, aby dítě mělo roušky na výměnu uložené ve svém sáčku v šatně s náhradním oblečením.

 

Stravování – výdej přesnídávky , oběda a odpoledních svačin

 • Důraz bude kladen na nutnost mytí rukou před odebráním stravy.
 • Nebude umožněn samoobslužný výdej – odebírání příborů z hromadných zásobníků, apod.

 

Pitný režim

 • Pitný režim během celého dne zajišťuje personál.
 • Kelímky + voda ,šťáva, čaj budou v přípravných kuchyňkách , dětem bude nalito na vyžádání, nebo budou pobízeny.
 • Pro pobyt venku bude mít každé dítě malý batoh s vlastní lahvičkou se šroubovacím uzávěrem.

 

Karanténní místnost

 • Místností splňující doporučení MŠMT je sál školy / tělocvična /, splňuje dostatečné větrání a má oddělený přístup k umyvadlu i toaletě.

 

Kroužky

 • Kroužky v MŠ se budou realizovat. Všichni lektoři budou poučení o hygienických podmínkách a pravidlech vedení svých kroužků.

 

Ranní filtr

 • Ranní filtr proběhne při předávání dítěte paní učitelce, zákonný zástupce je zodpovědný za to, že přivede do MŠ pouze zcela zdravé dítě.
 • Pokud budou patrné příznaky infekčního onemocnění již při předávání dítěte učitelce, nebude toto dítě vpuštěno do třídy a zákonný zástupce jej odvede s tím, že má kontaktovat dětského lékaře a ten rozhodne o dalším postupu.
 • V případě zjištění tohoto stavu během dne, bude kontaktován zákonný zástupce, aby si dítě ihned vyzvedl, přičemž dítě bude izolováno od ostatních dětí v karanténní místnosti pod dohledem pověřené osoby do příchodu zákonného zástupce.
 • V případě projevů chronického onemocnění, včetně alergické reakce, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost.

 

Při výskytu nemoci COVID-19

 • Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS.
 • V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje KHS na základě protiepidemického šetření.
 • Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS zákonné zástupce a svého zřizovatele a o případné úpravě způsobu vzdělávání dětí s povinnou školní docházkou / předškoláci a děti s OŠD /.
 • PCR pozitivní dítě / učitel nebo jiný zaměstnanec školy – následuje izolace na dobu minimálně 10 dnů ode dne odběru, pokud nejsou přítomny klinické příznaky onemocnění covid-19. Pokud jsou přítomny klinické příznaky onemocnění covid -19, izolace trvá po dobu jejich výskytu (minimálně však 10 dnů ode dne odběru) a ukončuje se po uplynutí alespoň dalších 3 dnů, kdy vymizely, nebo pokud lze přetrvávající příznaky vysvětlit jinak. Izolace se ukončuje bez provedení PCR testu.
 • U blízkých kontaktů nakaženého dítěte / učitele nebo jiného zaměstnance školy je minimální délka trvání karantény 10 dnů ode dne posledního kontaktu s nakaženým. U blízkého kontaktu bude do 5 dnů proveden PCR test, při jeho negativitě následuje další PCR test za minimálně 10 dnů po posledním kontaktu s nakaženým, v případě negativity testu dochází k ukončení karantény, při pozitivitě testu je nutná izolace s ukončením výše uvedeným způsobem.

 

Sylva Miškovská – ředitelka školy

————————————–

Mimoradne-opatreni-izolace-a-karantena-s-ucinnosti-od-1-9-2020-do-odvolani

Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-1-9-2020-do-odvolani