Mateřská škola Svojetice , okres Praha – východ

příspěvková organizace zastoupená ředitelkou školy Sylvou Miškovskou

Louňovická 358 , 251 62 p.Mukařov

tel. 731 666 902, e mail : skolka@svojetice.cz

ICO : 70997551

 

Č.j. : 85 / 2021                                                                                                   Ve Svojeticích 23. 8. 2021

Provozní podmínky Mateřské školy Svojetice po dobu potřeby dodržování epidemiologických opatření

Mateřská škola a její provoz se řídí standardními pravidly podle právních předpisů, zejména podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

PROVOZ ŠKOLY A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

Základní hygienická pravidla stanovená MŠMT

 • Před prvním příchodem do školy není vyžadováno čestné prohlášení o bezinfekčnosti.
 • V budově školy nemají děti a pedagogičtí pracovníci povinnost nosit roušky.
 • Učitelé budou zdůrazňovat dětem zásady osobní a respirační hygieny.
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstupovat, týká se dětí i doprovodu !!
 • Rodiče se v šatnách budou zdržovat dobu nezbytně nutnou.
 • Konání veřejných akcí, výletů a jiných doprovodných programů bude zváženo dle aktuální situace. Zatím jsou podle ročního termínovníku naplánována divadla i sportovní aktivity.

Hygienická pravidla

 • V co nejkratším čase po příchodu do mateřské školy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, případně použije dezinfekci.
 • V průběhu dne bude zajištěno průběžné větrání místností a pravidelná dezinfekce povrchů.
 • Škola bude vybavena dostatečným počtem dezinfekčních prostředků a náhradními rouškami, bezkontaktními teploměry.
 • V případě nařízení používání roušek u dětí, bude nutné, aby dítě mělo roušky na výměnu uložené ve svém sáčku v šatně s náhradním oblečením.

Stravování – výdej přesnídávky , oběda a odpoledních svačin

 • Důraz bude kladen na nutnost mytí rukou před odebráním stravy.
 • Nebude umožněn samoobslužný výdej – odebírání příborů z hromadných zásobníků, apod.

Pitný režim

 • Pitný režim během celého dne zajišťuje personál.
 • Kelímky + voda ,šťáva, čaj budou v přípravných kuchyňkách , dětem bude nalito na vyžádání, nebo budou pobízeny.
 • Pro pobyt venku bude mít každé dítě malý batoh s vlastní lahvičkou se šroubovacím uzávěrem.

Karanténní místnost

 • Místností splňující doporučení MŠMT je sál školy / tělocvična /, splňuje dostatečné větrání a má oddělený přístup k umyvadlu i toaletě.

Kroužky

 • Kroužky v MŠ se budou realizovat. Všichni lektoři budou poučení o hygienických podmínkách a pravidlech vedení svých kroužků.

Ranní filtr

 • Ranní filtr proběhne při předávání dítěte paní učitelce, zákonný zástupce je zodpovědný za to, že přivede do MŠ pouze zcela zdravé dítě.
 • Pokud budou patrné příznaky infekčního onemocnění již při předávání dítěte učitelce, nebude toto dítě vpuštěno do třídy a zákonný zástupce jej odvede s tím, že má kontaktovat dětského lékaře a ten rozhodne o dalším postupu.
 • V případě zjištění tohoto stavu během dne, bude kontaktován zákonný zástupce, aby si dítě ihned vyzvedl, přičemž dítě bude izolováno od ostatních dětí v karanténní místnosti pod dohledem pověřené osoby do příchodu zákonného zástupce.
 • V případě projevů chronického onemocnění, včetně alergické reakce, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost.

Návrat z ciziny

Nově od 23. srpna MŠ či obdobná instituce neumožní přítomnost dětí, které nedovršily 6 let, a které se vrátily ze země s VYSOKÝM rizikem nákazy / Ochranné opatření MZDR ČR č.j. MZDR 20599/2020-109/MIN/KAN – vstup osob na území ČR s účinností od 23.8.2021 /

Ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-Ceske-republiky-s-ucinnosti-od-23-8-2021-do-odvolani

 • Rodič informuje MŠ o návratu z ciziny.
 • MŠ neumožní přítomnost dětí, které nedovršily 6 let, které se vrátily ze země:

– s vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy po dobu 7 dní od vstupu na území ČR

– s extrémním rizikem nákazy po dobu 10 dní od vstupu na území ČR

Při výskytu nemoci COVID-19

 • Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS.
 • V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které bylyv rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje KHS na základě protiepidemického šetření.
 • Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS zákonné zástupce a svého zřizovatele a o případné úpravě způsobu vzdělávání dětí s povinnou školní docházkou.

 

Sylva Miškovská – ředitelka školy